Reglament intern

Reglament Intern CASC

 

INDEX

 

Nota preliminar

 

 1. QUALITAT DE SOCI

 

1.2. Llicència Federativa d’arquer

 

 1. SERVEIS AL SOCI

 

2.1. Serveis del CASC

2.2. Cursos

2.3.  Utilització de les instal·lacions

2.4. Camp de tir

2.5. Magatzem

2.6. Participació a tornejos o campionats

2.7. En cas d’accident

2.8. Reclamacions

2.9. Baixa de socis

 

 1. DELS SOCIS DEL CASC

 

3.1. Requisits bàsics

3.2. Seguretat

3.3. Arcs, maletes i elements de transport

3.4.  Camp de tir

3.5.  Recollida de fletxes

3.6.  Entrenadors

3.7. Material esportiu, magatzem i el seu contingut

3.8.  Visitants i acompanyants de socis

3.9. Fumar

 

 1. RESPONSABILITATS

 

 1. REGIM DISCIPLINARI

 

 1. RETRIBUCIONS

 

 1. SITUACIONS NO CONTEMPLADES

 

 1. RESUM

 

 

Reglament Intern CASC

 

Nota Preliminar

 

El Club Arquers Sant Cugat (CASC) es una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar que te com objectiu el foment, desenvolupament i la pràctica  esportiva sense ànim de lucre, del tir amb arc.

 

Els serveis i materials dels que gaudim al CASC juntament amb l’espai de tir cedit per

Metropolitan Golf Club Barcelona son única i exclusivament pels socis d’aquest Club.

 

L’ incompliment d’aquest reglament serà entès com a una falta de respecte envers la

resta dels socis i la persona infractora podrà ser exclosa  del Club.

 

Tenim com objectiu gaudir i respectar el que el CASC ens ofereix fen-lo nostre.

 

 

 1. QUALITAT DE SOCI

 

Es soci del CASC tot aquell que havent fet la sol·licitud i estar avalat per un altre soci l’hi es admesa i es donat de alta per la direcció del Club . Aquesta alta no es efectiva fins que no s’ha pagat la primera quota. Per poder utilitzar les instal·lacions del CLUB ARQUERS SANT CUGAT és necessari ser soci del Club, tenir la Llicencia Federativa vigent tramitada a través del CASC. En el cas dels menors, han d’anar acompanyats del pare, mare o tutor tant per a la tramitació com per a utilitzar les instal·lacions, excepte en el cas que un monitor titulat  o un altre soci major d’edat sen faci càrrec.

 

 

1.2 Llicència Federativa d’Arquer

Tots els socis del CASC que tirin amb arc, hauran de tenir en vigor la Llicència Federativa d’Arquer, tramitada a través del CASC.

 

En casos excepcionals el Club podrà admetre socis que tinguin tramitada la seva llicencia amb un altre Club, no mes durant el any en que es fa soci. Desprès ha de tenir la llicencia a través del CASC.  De la llicencia tramitada amb altres clubs, el soci tindrà que fer arribar una fotocopia al Secretari del Club ( a traves del correu Electrònic) per la seva comprovació i arxiu.

 

Per obtenir la Llicència Federativa, el sol·licitant omplirà la sol·licitud de nou soci del CASC i la sol·licitud de la llicencia, que pot ser Catalana o Espanyola, el mes de novembre de cada any.

 

La llicencia serà tramitada  conjuntament amb l’alta de soci, o la renovació.

 

S’estableix una quota anual de soci a renovar cada any. El club es reserva  increments no superiors al 10% de la quota.

 

 1. SERVEIS ALS SOCIS

 

Sempre que es vagi a entrenar al camp es recomana fer-ho amb l’equipament identificatiu  (roba) amb el logotip i nom del club  color corporatiu del CASC.

 

 

2.1 Serveis del CASC

Tots els socis podran utilitzar el camp de tir i les altres instal·lacions sempre dintre dels horaris assenyalats per la normativa del Club.

Tots els socis tenen dret a rebre una informació complerta sobre les activitats

que es realitzin al club.

Aquesta informació inclourà:

 • Informació sobre les activitats extraordinàries que es portin a terme al Club.
 • Informació sobre els cursos que es portin a terme dins i fora del Club i que el Club en tingui constància.
 • Avisos diversos
 • etc

Per tal raó es important facilitar el correu electrònic de cada soci a la secretaria del Club.

 

2.2 Cursos

Els costos dels cursos d’iniciació i perfeccionament o contractació de monitor, siguin propis del Club o aliens, seran a càrrec dels socis sol·licitants, els quals tindran d’acordar preu, horari i sessions a realitzar amb el mateix monitor.

 

En tot cas, cada soci podrà obtenir informació directament de la web del Club.

 

2.3 Utilització de les instal·lacions

Tots el socis podran fer ús de les instal·lacions destinades a la  pràctica del tir amb arc, exceptuant aquelles zones restringeixi al seu accés.

 

Si per motius aliens al Club o per decisió expressa del Club les instal·lacions es troben temporalment en estat desfavorable o tancades, l’arquer no podrà exigir responsabilitats al Club donat que no depenem de nosaltres mateixos. D’altra banda, a petició de qualsevol soci, si existís algun problema en les instal·lacions es plantejarà la qüestió al president per tramitar una ràpida resolució.

 

El sistema de utilització de les instal·lacions serà el següent:

 

2.4 Camp de tir:

Tots els socis tindran una copia de la clau de accés al camp i al magatzem. El soci serà responsable de les claus i del seu bon us. Els socis que practiquin el tir amb arc al nostre club hauran de transportar els parapets i papers de diana al camp de tir. Acabada la activitat, tindran que recollir-ho tot i tornar-ho a desar al magatzem al lloc corresponent.  Cada cert temps es farà una batuda tant al camp com a la zona d’espera per a recollir les deixalles que puguin ser generades pels materials que utilitzem normalment com pot ser trossos de foam, plomes, etc…

 

2.5  Magatzem:

Sempre es deixarà  el material en condicions per ser utilitzat per un altre soci.

L’usuari serà responsable del bon us i cura del material del Club.

El soci que detecti alguna anomalia o falta de material, deurà posar-ho amb

coneixement del CASC a través del president o monitors. El magatzem només servirà per desar el material del club, queda prohibit fer cap tipus d’ajustos que representin carregar  l’arc i disparar fletxes encara que sigui a curta distància. Tots els possibles ajustos es faran al camp de tir i no mes es dispararà en direcció al “fons de camp”.

 

2.6 Participació amb tirades, campionats a altres Municipis o Clubs de Tir amb Arc.

El CASC, tal i com estableix el apartat 2.1 d’aquest document, comunicarà als socis interessats de la celebració de campionats (oficials i no oficials) o tirades a altres Club de Tir amb Arc i Municipis, pels mitjans que s’hagi establert (e-mail, SMS, telèfon, tauló d’anuncis, web, etc). Els socis que ho vulguin i sol·licitin podran participar en aquestes tirades en representació del nostre Club.

La quota d’inscripció a les tirades així com les despeses de desplaçaments a les tirades o campionats seran a càrrec del propi soci.

 

Els socis, en aquest esdeveniments tindran que vestir obligatòriament l’equipament oficial del Club, amb el logotip del Club, i en tot cas la que el Club estableixi amb relació als espònsors que patrocinin el Club en cada moment.

 

El soci o socis participants podran fer arribar comentaris, fotografies i

d’altres suports per a donar a conèixer a l’Ajuntament i a les publicacions del

Municipi la seva participació i els resultats obtinguts.

 

Els soci arquers que participin en competicions han de tenir clar que representen al CASC i el seu comportament sota cap concepte no ha de perjudicar en cap cas ni la imatge ni el nom de club, això ens obliga a tenir clares les normatives i reglaments en competició.

 

2.7 En cas d’accident

En cas d’accident a l’interior de les instal·lacions del club dirigiu-vos amb la targeta

federativa al Servei d’urgències a :

 

En tot cas, s’ha de comunicar el fet al  president.

 

2.8 Reclamacions

Les queixes o reclamacions que s’hagin de realitzar derivades de la utilització de

les instal·lacions, o de qualsevol altra qüestió, es faran per escrit i es dirigiran al President del Club. Aquestes es remetran al correu del Club: arquersdesantcugat@gmail.com  

 

2.9 Baixa de socis

Qualsevol soci podrà sol·licitar la baixa al Club en qualsevol moment de la  temporada. Si un soci no desitja renovar la seva condició abans d’acabar l’exercici ha de fer-ho saber al Club a l’inicia del quart trimestre per a no generar despeses de devolucions del rebuts enviats pel banc. Si no ho indica se l´hi renovarà de forma automàtica.

 

Si un soci es dona de baixa abans de transcorreguts tres mesos del seu ingrés al CASC se l’hi retornarà el 50% de la quota de soci. Si la baixa es produeix desprès dels tres primers mesos no es retornarà res de la quota pagada. Aquest sistema també s’aplica a les renovacions anuals.

 

Tanmateix, el soci que causi baixa, tindrà l’obligació de retornar les claus del magatzem o accessos a les instal·lacions que tingui en el seu poder, pel que se li retornarà el valor de la còpia.

 

 

 1. DELS SOCIS I DEL CASC

 

3.1 Requisits bàsics

Els socis han de portar en tot moment el carnet de soci i la llicència federativa

en vigor, tant per a el transport de l’arc com per a la pràctica dins les instal·lacions del

CASC.

 

En el cas de que es sol·liciti, aquest document ha de ser mostrat juntament amb un

document que acrediti la seva identitat (DNI., carnet de conduir, passaport, etc…).

 

El Club posa a disposició dels socis unes carteretes transparents per a penjar

del buirac o d’algun altre lloc visible, tant la llicencia federativa com el carnet

del Club.

 

Recordar que única i exclusivament es pot utilitzar l’arc en instal·lacions esportives amb

llicència de club, destinades a la pràctica del tir amb arc on si cobreix l’assegurança

esportiva contractada junt amb la llicència. Qualsevol altra utilització fora d’aquestes

instal·lacions fins i tot dintre del seu domicili o parcel·la particular serà sota responsabilitat  del arquer i no del club en el cas de accident del mateix arquer o un tercer.

 

3.2 Seguretat

Per tal de garantir la seguretat al camp de tir, es PROHIBEIX tirar dins la

zona de dianes mentre hi hagi alguna persona o altre objecte que pugui representar un

perill. Queda prohibit mentre s’està entrenant el fer tipus de tirs que no es cenyeixin a la

normativa com pot ser tirar a l’aire, tirar sense mirar al parapeto o amb els ulls tancats,

etc…

 

3.3. Arcs, maletes i elements de transport

El material de cada arquer s’ha de col·locar de forma que no impedeixi la

pràctica de l’activitat esportiva i el trànsit dels tiradors a cap a la línia de tir, es deixarà al  darrera de la línia d’espera. Un cop haguem acabat de tirar, els arcs es deixaran al darrera de la línia d’espera.

 

Es important mantenir el material particular d’arquer en bones condicions i adequat a les nostres capacitats per evitar accidents.

 

3.4  Camp de tir

Podran tirar fins a quatre arquers per parapeto si cadascú te el seu paper assignat o

referència repartida per a entrenar i si estan tots d’acord.

 

Cadascú es munta i desmunta el seu parapeto, si no és així per que s’arriba més tard i ens el trobem muntat i ens deixen compartir-lo amb l’arquer que ja està entrenant, sempre el desmuntarà aquell que es queda en el parapeto ja muntat.

 

Els papers de diana utilitzats han de correspondre a la modalitat d’arc i distàncies de cada arquer i disciplina a no ser que fem un entrenament especial. Qualsevol dubte podeu  preguntar als arquers amb més experiència del club.

 

Quant finalitzem no es deixarà cap paper al parapeto, traurem el paper i les punxes que es guardaran en el seu lloc assignat.

 

Igualment sempre es pot arribar a acords entre els arquers presents al camp.

 

Queda totalment prohibit, sota amonestació la primera vegada i baixa del soci si es repeteix la conducta obrir i carregar l’arc (amb la sageta) per sobre de la línea de l’espatlla del arquer, es a dir que la trajectòria que marca la sageta sempre ha de ser apuntat a terra o a la direcció de les dianes o el blanc establert i mai apuntant al cel quant es carrega l’arc o apuntant a una altra direcció que no sigui la de les dianes.

 

Es prohibeix tirar fora del temps establert per cada sèrie, si així fos establert

pels tiradors.

 

Queda prohibit tensar l’arc en qualsevol direcció fora del temps de tir, excepte si es fa amb l’arc sense  cap fletxa col·locada.

 

Un cop acabada la nostra tanda abandonarem la línia de tir deixant el nostre arc darrera

de la zona d’espera.

 

L incomplim-te de alguna  d’aquestes normes esdevindrà causa de amonestació.

 

3.5  Recollida de fletxes

Un cop esgotat el temps de tir de cada tanda, tots els arquers han d’anar alhora a recollir

les seves fletxes i no es podrà reprendre el tir fins que tothom hagi  tornat a la línia de tir. Es donarà un marge a aquells arquers que hagin perdut alguna fletxa. Si la recerca de fletxes perdudes fa endarrerir els torns de tir es posposarà la recerca per a tornar a la línia de tir.

Es important no endarrerir-se en aquest proses ja que els tirador que estan entrenant necessiten tirar de forma continua i regular sense temps entremitjos de descans.

El soci ha de ser conscient de les seves possibilitats sempre que estigui amb altres arquers amb més experiència que estan seguint un pla d’entrenament.

 

Si trobem alguna fletxa que no és nostra la dipositarem al lloc destinat per a fletxes

perdudes. En cap cas agafarem i utilitzarem les fletxes d’altres arquers sense permís. És obligatori tenir les fletxes marcades amb les inicials de l’arquer.

 

 

3.6 Entrenadors

No es permet realitzar la funció d’entrenador/monitor sense l’autorització del CASC

i la tinença obligatòria de la llicencia de monitor emesa per la Federació corresponent.

 

Amb l’autorització del CASC, qualsevol monitor adscrit al Club podrà  fer us de las instal·lacions per a desenvolupar cursets d’iniciació, perfeccionament o tecnificació a tiradors amb llicencia amb vigor, tot i no ser socis del Club. El monitor, en aquest casos, recaptarà pel compte del Club la quantitat de (a definir) euros per dia y arquer per la utilització de les instal·lacions del Club. Aquestes quantitats es destinaran a reposar materials del Club i a les seves despeses. En tots els cassos, el monitor serà responsable del compliment del que estableixi el Reglament de la Federació Catalana de Tir amb Arc, al respecte del cursets que desenvolupi i de les presents normes internes.

 

3.7 Material esportiu, magatzem i el seu contingut.

El Club no es fa responsable del material de cada arquer. El cos tècnic és el responsable

de mantenir en bon estat els arcs del club.

 

El Club, periòdicament, convocarà al socis que voluntàriament puguin assistir a

fer sessions de manteniment dels diferents equipaments propietat del Club i/o de les

instal·lacions cedides al club.

 

Al magatzem no es poden deixar objectes particulars, en casos especials i si és per algun

motiu concret per a ser utilitzat pel club.

 

Els socis podem gaudir de les instal·lacions del Club Metropolitan Golf Barcelona en bar, restaurant, serveis. Les sales de reunions sols es poden utilitzar prèvia reserva i autorització del CASC (comporten un cost).

 

3.8 Visitants, acompanyants de socis.

Cap persona no soci pot estar en les instal·lacions del CASC, excepte si es convidat per un soci. Els espectadors i acompanyants d’arquers que es trobin a l’interior de les

instal·lacions del Club, estan obligats a complir el present Reglament Intern. En tots els

cassos, el soci serà responsable del actes dels seus acompanyants o convidats.

 

 • No es poden situar als espais destinats als arquers.

 

 • No poden tocar el material particular de cada arquer.

 

 • No poden utilitzar el material del club sense l’autorització d’un membre del Club autoritzat.

 

 • Restaran sempre a una zona de seguretat sense interferir l’activitat.

 

 • No es pot jugar a cap cosa o joc dintre del recinte del camp de tir (excepte al tira amb arc)

 

 • No es poden entrar animals de companya al camp, excepte si estan lligats i no molesten als arquers.

 

 • Aquell soci o acompanyant que vagi al camp amb bicicleta la deixarà darrera de la zona de seguretat. No es pot anar amb bicicleta dintre del perímetre marcat com a camp de tir.

 

 • Queda prohibit qualsevol altre element que no estigui relacionat amb l’activitat del tir

amb arc com poden ser armes simulades, armes de airsoft, balins, llances,  ballestes, etc…

 

3.9 Fumar

Es prohibeix fumar al camp de tir excepte al espai reservat per fumadors.

Es prohibeix encendre foc de cap mena a les instal·lacions.

 

 

 1. RESPONSABILITAT

 

Cada soci del CASC es responsable dels seus actes i del possibles perjudicis causats a si mateix o a tercers (essent tercers els membres de la seva família).

El CASC disposarà de una assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir els possibles danys que com a entitat pugui tenir.

El president te la responsabilitat de poder prendre decisions en nom del Club.

 

 1. REGIM DISCIPLINARI

 

Serà considerada inadequada qualsevol acció per part d’algun soci que pertorbi la

convivència i normalitat reflectida en aquest reglament intern. Si és així pot ser avisat pels mateixos socis per  que miri de corregir l’actitud. En cas de ser reincident s’aplicarà aquest regim disciplinari.

 

Qualsevol acció u omissió de un soci d’aquest reglament serà causa de sanció o amonestació. Aquesta pot ser per escrit o verbal, sent ambdós elements suficients per iniciar una acció disciplinaria cap el soci. El soci avalador del soci causant de l’acció haurà de intervenir com a tal ja que ell va avalar-lo i participar en tot el proses.

Un soci pot ser donat de baixa per decisió de la presidència, si prèviament ha estat amonestat pel seu comportament, actitud amb els altres socis del CASC o les instal·lacions o be cap a responsables, socis o empleats del Metropolitan Golf Barcelona o les seves instal·lacions.

Les faltes de respecte, insults o expressions ofensives, així com les accions lesives a les instal·lacions o dirigides a un soci o acompanyant es consideraran motiu suficient per donar de baixa un soci. No hem de oblidar que estem en un club de tir amb arc i per tant el comportament i les actituds dels socis han de ser sempre correctes i educades.

 

 1. RETRIBUCIONS

 

Cap soci del CASC podrà rebre cap retribució econòmica pels seus serveis al Club.

Els monitors si contracten cursos, autoritzats pel CASC, sí podran rebre compensació econòmica, i també,  les persones que es responsabilitzin de alguna activitat autoritzada i valorada pel CASC.

 

 1. SITUACIONS NO CONTEMPLADES

 

Qualsevol altre situació no contemplada i que pugues se motiu de problemes, malestar o enfrontaments entre socis del CASC i amb les relacions amb Metropolitan Golf Barcelona, seran avaluades i decidides per la presidència, donant compliment a les parts de les seves motivacions o al·legacions i de les decisions preses.

 

 1. RESUM

 

El CASC es un Club  que  te com a principal objectiu fer que els seus socis gaudeixin i disfrutin amb la practica del tir amb arc, avançar en el desenvolupament com a persones amb un esport que ens uneix  i també, difondre aquest esport a Sant Cugat del Vallès i els seus volta’ns.

 

A Sant Cugat del Vallès, Juliol de 2014.

 

El President                                                   El Secretari

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies